Download

Hvem er omfattet
Dette betyder, at enhver, der mod løn eller som ulønnet medhjælp antages til at udføre arbejde om bord, er forsikret mod følgerne af arbejdsskade. Hertil kommer medlemmer af arbejdsgiverens (rederens/skibsførerens) familie, for så vidt omfanget og beskaffenheden af deres arbejde kan sidestilles med de øvrige ansatte. Arbejdsgiverens ægtefælle er dog kun sikret, hvis der er indgået en lønaftale, der kan tillægges skattemæssig virkning.

Sikret er tillige ombordværende, der kommer til skade under forsøg på redning af menneskeliv, forebyggelse af ulykker eller afværgelse af større materielle og kulturelle tab, selvom de ikke er ansat til at udføre arbejde om bord.