Download

Hyre og ansættelseskontrakt
Af sømandslovens mange regler skal der her kun omtales tjenesteaftalens oprettelse.

Det påhviler ejeren af et skib at sørge for, at der bliver oprettet en skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene.

Tjenesteaftalen (hyre og ansættelseskontrakten) skal bl.a. indeholde oplysninger om:

••.Rederens og den søfarendes identitet
••.Skibets navn
••.Hvilket stilling den søfarende er antaget til
••.Hyrens (lønnen) størrelse
••.Tiltrædelsesdato m.m.

På billedet er vist et eksempel på, hvordan en formular til hyre og ansættelseskontrakt kan se ud. Det viste eksempel anvendes hovedsagelig på handelsskibe, men kan også anvendes af fritidsfartøjer.

Klik på billedet for at åbne skema

Ejerens oplysningspligt anses for opfyldt, hvis ejeren anvender og udfylder en hyre og ansættelseskontrakt i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens »Vejledning i brugen af hyrekontrakt/besætningsskema«.

Formularen tjener dels offentligretlige formål, bl.a. i forbindelse med kontrol af mønstringsbestemmelser, dels privatretlige formål. Sidstnævnte forhold indebærer, at der skal aftales nærmere om bl.a. opsigelsesfrist og hyrens størrelse.

Hyre og ansættelseskontrakten udfyldes normalt ved gennemskrivning af 6 sammenhæftede eksemplarer, men da mønstringsbestemmelserne ikke gælder for fritidsfartøjer, må sømandslovens krav anses for opfyldt, når den søfarende får sit eksemplar (side 1) af hyrekontrakten/besætningsskemaet.

Det kan anbefales, at rederens eksemplar (side 2) opbevares i land.

Ved påmønstring i et fritidsfartøj bør de af rubrikkerne i kontrakten (til og med linje »L«), der vedrører ansættelsesforholdet, udfyldes i henhold til »Vejledning i brugen af hyrekontrakt/besætningsskema«, mens de resterende linjer udfyldes ved afmønstringen.

Ansættelsesaftaler for søfarende

Som søfarende skal du have en skriftlig ansættelsesaftale (hyrekontrakt), når du skal arbejde på et skib. Ansættelsesaftalen skal senest være indgået, når du tiltræder tjenesten om bord på skibet. Aftalen indgås mellem dig og skibsføreren/rederiet eller en anden arbejdsgiver, der ikke er rederiet.
Ansættelsesaftalen skal mindst indeholde:

••.Dit fulde navn, fødselsdato og år samt fødested. Hvis du ikke kender dit fødeår, kan din alder
•••.fremgå i stedet.
••.Arbejdsgiverens navn og adresse.
••.Sted og dato for indgåelse af ansættelsesaftalen.
••.Den stilling, du er antaget til.
••.Tidspunktet for tiltrædelsen af stillingen.
••.Dagen, fra hvilken hyren skal løbe.
••.Den aftalte hyres størrelse.
••.Fratrædelsessted og opsigelsesfrist. Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, skal dette
•••.anføres tillige med oplysninger om, hvornår aftalen vil ophøre.
••.Rettigheder med hensyn til ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie.
••.Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
••.Ret til hjemsendelse.
••.Rederens og arbejdsgiverens forpligtigelse til sundhedsbeskyttelse og social sikring af den
•••.ansatte.
••.Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst eller aftale, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis
•••.overenskomsten eller aftalen er indgået af parter uden for virksomheden, skal der oplyses om
•••.disse parters identitet.

Når ansættelsesforholdet ophører, skal opsigelsesdato/afskedsdato og fratrædelsesdato gives skriftligt. Årsagen til ophøret skal også angives.

Det er nok, at ansættelsesaftalen henviser til den relevante regulering, herunder lovgivning og overenskomster. Oplysningerne i punkt 6-12 ovenfor kan således fremgå af gældende lovgivning, f.eks. lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. og feriereglerne. De kan også fremgå af en kollektiv overenskomst, f.eks. hyrens størrelse. Oplysningerne behøver derfor ikke direkte at være nedskrevet i ansættelsesaftalen.

Den søfarende har krav på en kopi af ansættelsesaftalen, der er underskrevet af arbejdsgiveren.

Den søfarende skal medbringe en kopi af ansættelsesaftalen til skibsføreren, når tjenesten tiltrædes. Skibsføreren skal opbevare aftalen, så længe den søfarende gør tjeneste om bord. Aftalen kan opbevares elektronisk.

Den søfarende skal have mulighed for at gennemgå ansættelsesaftalen og søge råd om dens indhold, inden den underskrives. Det er frit for den søfarende, hvem man søger råd hos, men man skal selv dække eventuelle udgifter i den forbindelse.