Download

Udførelse af maskinvagten

59.Den vagthavende maskinmester skal sørge for, at den fastsatte vagtordning opretholdes, og at menigt maskinmandskab, hvor de indgår i maskinvagten, under ledelse medvirker til sikker og effektiv drift af fremdrivningsmaskineriet og hjælpeinstallationerne.

60.Den vagthavende maskinofficer skal vedblivende være ansvarlig for maskineriets drift og betjening uanset maskinchefens tilstedeværelse i maskinrummet indtil det udtrykkeligt er tilkendegivet, at maskinchefen har overtaget dette ansvar, og dette er gensidigt forstået.

61.Alle medlemmer af maskinvagten skal være fortrolige med de tjenestepligter, de er pålagt. Ethvert medlem skal desuden have kendskab til følgende i det skib, hvori de gør tjeneste:

••1.Brugen af relevante interne kommunikationssystemer
••2.Evakueringsvejene fra maskinrum
••3.Maskinrummets alarmsystemer og være i stand til at skelne mellem de forskellige alarmer med
••3.særligt henblik på alarmer for udløsning af brandslukningsmidler
••4.Antal, placering og typer af brandsluknings- og havarikontroludstyr i maskinrummet, samt
••3.dettes brug og de forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages.

62.Særlig opmærksomhed skal rettes mod maskineri, der ikke fungerer tilfredsstillende, som kan forventes at få funktionsfejl, eller som kræver særlig pasning, samt mod eventuelle forholdsregler, som allerede måtte være truffet vedrørende sådant maskineri. Yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, skal planlægges.

63.Når maskinrummet er bemandet, skal den vagthavende maskinmester til enhver tid hurtigt kunne betjene
fremdrivningsmaskineriet for at efterkomme krav om ændring af omdrejnings- retning eller omdrejningshastighed.

64.Når maskinrummet er periodisk ubemandet, skal den udpegede vagthavende maskinmester være umiddelbart til rådighed og omgående kunne kaldes til maskinrummet.

65.Alle ordrer fra broen skal straks udføres. Ændringer i hoved maskineriets omdrejnings- retning eller omdrejningshastighed skal registreres, medmindre en administration finder, at et bestemt skibs størrelse eller særlige karakteristika bevirker, at sådan registrering ikke er praktisk mulig. Ved manuel driftsform skal den vagthavende maskinmester sikre, at hoved maskineriets betjeningspult til stadighed er bemandet under standby- eller manøvreforhold.

66.Der skal drages behørig omsorg for den fortsatte vedligeholdelse og pasning af alt maskineri, herunder mekaniske, elektriske, elektroniske, hydrauliske og pneumatiske systemer, deres betjeningsudstyr og tilhørende sikkerhedsudstyr, al udrustning til forsyning af tekniske anlæg i apteringen samt for registrering af forbrug af stores og reservedele.

67.Maskinchefen skal sikre, at den vagthavende maskinmester er underrettet om alt forebyggende vedligeholdelsesarbejde, samt havarikontrol eller reparationsarbejde, der skal udføres på maskinvagten. Den vagthavende maskinmester er ansvarlig for afspærring, omstilling og justering af alt maskineri under maskinvagtens ansvarsområde, på hvilket der skal udføres arbejde, og skal føre journal over alt udført arbejde.

68.Når maskinrummet er varskoet om at være stand-by, skal den vagthavende maskinmester sikre, at alt maskineri og udstyr, som kan blive anvendt under manøvrering, er klar til øjeblikkeligt brug, og at der er fornøden kraftreserve til rådighed til drift af styremaskinanlægget og andet nødvendigt udstyr.

69.Vagthavende maskinmestre må ikke sættes til eller påtage sig noget arbejde, som vil kunne gribe forstyrrende ind i deres pligt til at føre tilsyn med hovedmaskineriet og hjælpeudstyret. De skal holde hovedfremdrivningsmaskineriet og hjælpesystemerne under konstant overvågning, indtil behørigt afløst, og skal periodisk inspicere maskineri, som de har ansvaret for. De skal også drage omsorg for, at der foretages fyldestgørende rundering i maskinrum og styremaskinrum med henblik på at konstatere og rapportere driftsforstyrrelser eller havari og at foretage eller lede rutinemæssige justeringer, påkrævet afhjælpning samt andet forefaldende nødvendigt arbejde.

70.Vagthavende maskinmestre skal pålægge det øvrige vagtmandskab at varsko dem om muligt risikable forhold, som kan gribe forstyrrende ind i maskineriets drift eller bringe sikkerheden for menneskeliv eller skibet i fare.

71.Den vagthavende maskinmester skal sørge for, at vagten i maskinrummet er under tilsyn og sørge for afløsning i tilfælde af forfald blandt vagtmandskabet. Maskinvagten må ikke lade maskinrummet være uden tilsyn på en sådan måde, at manuel betjening af maskinanlæg eller manøvreventiler udelukkes.

72.Den vagthavende maskinmester skal træffe nødvendige forholdsregler til at begrænse følgerne af skade, der skyldes havari på udstyr, brand, indtrængen af vand, brud, kollision, grundstødning eller anden hændelse.

73.Før den vagthavende maskinmester går fra vagt, skal han drage omsorg for, at der er foretaget fornøden registrering af alt, hvad der er sket på maskinvagten vedrørende hoved- og hjælpemaskineri.

74.Den vagthavende maskinmester skal samarbejde med andre maskinmestre, der forestår vedligeholdelsesarbejde, under udførelse af forebyggende vedligeholdelse, havarikontrol og reparation. Dette skal omfatte, men er ikke nødvendigvis begrænset til:

••1.Afspærring og omstilling af maskineri, på hvilket der skal arbejdes
••2.Justering af det øvrige anlæg med henblik på hensigtsmæssig og sikker funktion under
••1.udførelse af vedligeholdelsesarbejdet
••3.Indførelse i maskindagbogen eller anden passende registrering af oplysninger til brug for
••1.afløsende maskinmester om det udstyr, på hvilket der arbejdes, og det med arbejdet
••1.beskæftigede personale og om de trufne sikkerhedsforanstaltninger
••4.Afprøvning og om fornødent idriftsættelse af det reparerede maskineri eller udstyr.

75.Den vagthavende maskinmester skal sikre, at menige medlemmer af maskinbesætningen, som udfører vedligeholdelsesarbejder, er til rådighed som assistance ved manuel betjening af maskineri i tilfælde af, at det automatiske udstyr svigter.

76.Den vagthavende maskinmester skal huske på, at fartændringer som følge af driftsuregelmæssigheder eller svigtende styring kan bringe sikkerheden for skib og menneskeliv i fare. Broen skal straks underrettes i tilfælde af brand, umiddelbart forestående foranstaltninger i maskinrummet, der kan medføre nedsættelse af skibets fart, overhængende risiko for at styringen svigter, standsning af skibets hoved maskineri eller enhver ændring i tilvejebringelsen af elektrisk energi eller lignende trusler mod sikkerheden. Sådan underretning skal så vidt muligt være afgivet, før ændringer foretages, således at broen får mest mulig tid til rådighed til at træffe de foranstaltninger, som er mulige, for at undgå eventuel sø ulykke.

77.Den vagthavende maskinmester skal straks varsko maskinchefen:

••1.Når der indtræffer maskinskade eller en driftsforstyrrelse af sådan art, at skibets sikre drift
••1.udsættes for fare
••2.når der indtræffer en driftsforstyrrelse som anses for at kunne medføre skade eller havari på
••1.fremdrivningsmaskineri, hjælpemaskineri eller overvågnings- og reguleringssystemer
••3.I en nødsituation eller ved enhver tvivl om, hvilken beslutning eller hvilke skridt der skal tages.

78.Uanset kravet om at varsko maskinchefen i ovennævnte tilfælde, skal den vagthavende maskinmester ikke betænke sig på omgående at træffe forholdsregler med henblik på skibets og dets maskineris og besætnings sikkerhed, såfremt omstændighederne gør det nødvendigt.

79.Den vagthavende maskinmester skal give vagtmandskabet alle fornødne instruktioner og oplysninger, som vil sikre, at der holdes forsvarlig maskinvagt. Rutinemæssig vedligeholdelse af maskineri, der udføres som forefaldende arbejde i forbindelse med forsvarligt vagthold, skal lægges i faste rammer som led i vagtordningen. Mere omfattende vedligeholdelsesarbejde, såsom reparation overalt i skibet af elektrisk, mekanisk, hydraulisk, pneumatisk eller elektronisk udstyr i tilknytning hertil, skal udføres med den vagthavende maskinmesters og maskinchefens indforståelse. Der skal føres journal over sådanne reparationer.