Download

Fartstilladelse
Efter afsluttet første syn eller fornyelses syn udsteder Søfartsstyrelsen en tilladelse til, at skibet går i fart.

For ikke synspligtige fritidsfartøjer med en længde under 24 meter er CE-mærkningen at betragte som fartøjets fartstilladelse.

Indhold
I fartstilladelsen anføres, i hvilket fartsområde(kystfart, nord-europæiskfart osv.) samt på hvilke vilkår (fritidssejlads, fiskeri osv.), skibet må anvendes.

Endvidere anføres det højeste antal personer, der med de ombordværende redningsmidler må medtages, samt seneste dato for skibets næste fornyelses syn.

Gyldighed
Fartstilladelsens gyldighed ophører på sidstnævnte dato.

Sejlads må ikke finde sted uden for det af Søfartsstyrelsen tilladte fartsområde. Sejlads må heller ikke finde sted, hvis et foreskrevet syn ikke er afholdt.

Fartstilladelsen skal opbevares om bord sammen med skibets tilsynsbog.